Bài Viết Mới.
Full with love

Ứng Dụng Trong Công Thủ (Phần 1)


1. Chạy quân

a) Lợi dụng bắt quân
Hình bên: Quân trắng Δ cắt, ý đồ ăn 1 quân đen bị cắt, đen phải làm gì?
Hình bên: Đen 1 đánh, trắng 2 kéo dài, đen 3 nối, nhanh chóng chạy thoát ra ngoài.
Hình bên: Bên trắng dùng nước khoá để giam 3 quân đen, quân đen có cách chạy thoát không?
Hình bên: Đen 1 đâm (kéo dài một quân về điểm cách giữa 2 quân đối phương gọi là đâm), trắng 2 chặn, đen 3, 5, 7 3 lần liên tục đánh cuối cùng chạy ra ở đen 9.
b) Lợi dụng bắt tại cửa
Hình bên: Đen làm sao chạy thoát 2 quân đen bị vây?
Hình bên: Đen 1 đánh, trắng 2 nối, đen 3 hổ, trắng 4 vồ ăn quân đen, đen thất bại.
Hình bên: Đen 1 kéo dài là chính xác, dọa ăn trắng tại A, trắng 2 nối đôi, đen 3 kéo dài tạo thành miệng hổ. Như vậy đen chạy thoát.

Hình bên: 3 quân đen bị vây có hy vọng chạy thoát không?
Hình bên: Đen 1 kéo dài, trắng 2 đâm, đen 3 kéo dài, trắng 4 lại đâm, đen 5 kéo dài, chuẩn bị ăn 2 quân trắng, trắng chỉ nên đi trắng 6, thế là đen 7 nối về.
c) Lợi dụng vồ ngược
Hình bên: Đen làm sao chạy thoát 2 quân đen bị vây?
Hình bên: Đen 1 vồ, trắng 2 ăn, đen 3 đánh, trắng 4 nối, đen 5 nối, trắng có thể ăn 2 gọn quân đen. Đen không chạy thoát.
Hình bên: Đen 1 “chọc”, dọa ăn 2 quân Trắng, Trắng 2 chỉ có nối, lúc này đen 3 kéo dài chạy thoát ra ngoài.

Chạy quân với đòn bắt quân có kết hợp mật thiết, chỉ có thành thục đòn ăn quân, mới có thể nâng cao bản lĩnh chạy quân. Phương pháp chạy quân không chỉ có 3 loại, trong khi thực chiến cần suy nghĩ thiên phương bách kế, chỉ cần chạy thoát quân quan trọng của bên mình, dùng cách nào cũng được.

2. Nối quân

Ngoài những kỹ thuật nối quân như đã bàn ở phần Cờ vây sơ cấp, chúng ta cần phải học các kỹ thuật trung cấp khác.

a) Bảo vệ điểm cắt

- Hổ : 

Hình bên: Đen 1 hổ là cách bảo vệ điểm cắt, như vậy vừa đảm bảo liên lạc, lại vây chặt đất góc, rất chặt chẽ.

Hình bên: Đen nên đi như thế nào?
Hình bên: Đen 1 hổ là cách đi chính xác, vừa nối tốt các quân, lại tạo được "hình mắt".
Hình bên: Đen nối cắt thế nào?
Hình bên: Đen 1 nhảy là chính xác như vậy vừa bảo vệ cắt, lại chia cắt cờ trắng.
- Bay :
Hình bên: Đen nên làm thế nào, bảo vệ điểm cắt A?
Hình bên: Đen 1 bay là cách đi chính xác, vừa bảo vệ chỗ cắt, lại chiếm đất góc, nhất cử lưỡng tiện.
b) Kết nối

- Chọc qua
Hình bên: Đen làm sao cứu về 2 quân ở bên trên?
Hình bên: đen 1 kéo dài, trắng  2 bẻ, đen chỉ có thể nối ở đen 3, trắng 4 cũng nối, hai quân đen vẫn bị ăn.
Hình bên: Đen  1  chọc là  phương pháp liên lạc chính xác, trắng  2 đâm, đen 3 "độ" (qua), trắng 4 ăn 2 quân đen, đen có thể đi đen 5 ở Δ ăn lại một quân trắng, đen liên lạc thành công.


Hình bên: Đen lại có thể nối về 2 quân không?
Hình bên: Đen 1 bay trên hàng 1, trắng 2 dựng (dùng nước bay hoặc nhảy để chặn một quân mình đè vào quân đối phương theo hướng xuất phát của địch như thế gọi là "vắt"), đen 3 đánh, trắng 4 bắt lại, đen không nối về được.
Hình bên: Đen 1 chọc là phương pháp liên lạc thường gặp, tiếp theo trắng 2 đâm, đen 3 luồn, đen có thể trở về.
- Kẹp qua
Hình bên: Đen có thể cứu về 2 quân đen không?
Hình bên: Đen 1 đâm, trắng 2 chặn, đen 3 doạ bắt, trắng 4 doạ bắt lại, tiếp theo đến trắng 6, hai quân đen vẫn bị ăn.
Hình  bên:  Đen  1  kẹp  là  lựa  chọn thích hợp, trắng 2 nối, đen 3 luồn, 2 quân đen bình an thoát hiểm.
- Bay qua
Hình bên: Đen làm sao cứu về 2quân đen trong đất trắng?
Hình bên: Đen 1 bắt, trắng 2 bắt lại, đen 3 ăn, trắng 4 đứng xuống, quân đen vẫn bị ăn.
Hình bên: Đen 1 bay là cách đi chính xác, trắng 2 nối,  đen 3 nối có thể cứu về 2 quân.
Hình bên: Đen có thể nối liền hai đám không?
Hình bên: Đen 1 bẻ, trắng 2 đâm, về sau đến trắng 6, đen không những chẳng nối được lại bị ăn mất hai quân cờ.
Hình bên: Đen 1 bay là  là thủ pháp liên lạc thường dùng, trắng 2 đâm đen 3 lùi, đen bảo đảm liên lạc.

- Nhảy qua
Hình bên: Đen nên tuyển chọn phương pháp nào để có thể cứu thoát ba quân trong đất địch?
Hình bên: Đen 1 nhảy, trắng 2 đâm, đen 3 luồn, tiếp theo đến đen 7, đen liên lạc tốt.
Hình bên: Cờ đen cách nhau hơi xa, có thể nối về không?
Hình bên: Đen 1 nhảy ở hàng 1, lập tức có thể nối về, sau này trắng 2, 4 đều không thể chia cắt cờ đen.
- Dựa qua
Hình bên: Đen lại có thể cứu về 3 quân không? Nếu đâm ở A một cách đơn giản, trắng chăn ở B, đen càng không có cách gỡ.
Hình bên: Đen 1 dựa (đi 1 quân ở dưới 2 quân đứng chéo nhau của đối phương như thế cũng gọi là "dựa"),  trắng 2 bắt, đen 3 đứng xuống, trắng không thể, đâm vào vị trí điểm đen 5 để bắt quân đen, chỉ đành nhìn đen kéo về.
- Nâng qua
Hình bên: Đen làm sao nối về, mấy quân đen ở biên trên?
Hình bên: Đen 1 nâng (trong phạm vi góc, đi 1 quân ở dơứi quân đối phương gọi là nâng), là cách nối về thường dùng, tiếp theo đến đen 7, đen không những nối về, lại ăn được 4 quân cờ trắng.
- Khéo nối
Hình bên: Trắng Δ  phục cạnh mấy quân đen. Nếu đen nối ở A, trắng đi B cắt, đen nối ở B, trắng đi A cắt, đen có cách gì khác không?
Hình bên: Đen 1 khoét là khắc tinh của trắng Δ , trắng 2 bắt, đen 3 bắt lại quân trắng Δ, trắng 4 ăn, đen 5 thừa cơ nối về, khéo léo cứu thoát các quân bị nguy hiểm.
3. Cắt quân

Ngoài những kỹ thuật cắt quân như đã bàn ở phần cờ vây sơ cấp, chúng ta cần phải học các kỹ thuật trung cấp khác. Chia cắt là một loại phương pháp tấn công. Chỉ có nắm vững phương pháp chia cắt mới có thể xảo diệu tiêu diệt quân địch.

a) Bẻ cắt
Hình bên: Đen có thể chia cắt cờ trắng không?
Hình bên: Đen 1 bẻ xuống là cách đi chính xác, nếu trắng cắt ở A, đen có thể ăn 3 quân trắng. vì thế trắng chỉ có thể đi trắng 2, lúc này, đen 3 bẻ là một nước quan trọng phi thường, trắng vẫn không thể đi ở A,  đen chia cắt trắng thành công.
b) Chọc cắt
Hình bên: Đen có thể chia cắt cờ trắng không?
Hình bên: Đen 1 đơn giản đâm, trắng 2 chặn lại, đen hết cách.
Hình  bên: đen 1 chọc thông minh, như vậy phát sinh  hai điểm cắt, cờ trắng không thể lưỡng toàn.
c) Khoét cắt
Hình bên: Đen làm sao cắt rời 3 quân trắng ở biên trên?
Hình bên:Đen 1 khoét là phương pháp chia cắt thường dùng, trắng 2 bắt, đen 3 kéo dài, như vậy cũng phát sinh hai điểm cắt, đen chia cắt thành công.
d) Dựng cắt

Hình bên: Trắng Δ bay qua, lúc này đen có thể chia cắt cờ trắng không?
Hình bên:  Đen 1,  3 đâm, trắng 2, chặn, đen không thể chia cắt cờ trắng.
Hình bên: Đen 1 dũng cảm dựng cắt, đánh trúng điểm yếu của cờ trắng, lúc này đen 3 lại dựng là thủ pháp quan trọng, lập tức có thể chia cắt cờ trắng.
Hình bên: Đen có thể ăn được quân trắng nào không?
Hình bên: Đen 1, 3 đâm cắt tất nhiên, tiếp theo đen 5 bắt lại lập tức ăn được 2 quân trắng, nếu muốn ăn một quân ở bên ngoài, sau khi đen 1 đâm, đen 3 có thể cắt ở đen 5.
Hình bên: Trắng Δ bay đè, ý đồ đè quân đen ở bên phải, nếu đen không chịu như vậy, làm thế nào đển phản kích?
Hình bên: Đen 1, 3 đâm cắt là thủ đoạn phản kích mạnh mẽ, tiếp theo sẽ tiến hành chiến đấu kịch liệt với quân trắng.
e) Quay cắt
Hình bên: Đen làm sao nghĩ cách đột phá phòng tuyến của quân trắng?
Hình bên: Đen 1 dựng, 3 quay cắt, là thủ đoạn chủ động tiến công, trắng 4 cắt ăn, đen 5 bắt lại lập tức đột phá phong tuyến của bên trắng, xâm nhập đất trắng. Trắng 4 nếu bắt ở 7, thì đen sẽ ở A bắt lại, cũng có thể đột phá đất trắng.
Hanoi Go Club Hanoi Go Club Author

Youtube

Popular Post

About

Chúng tôi là những người đam mê cờ vây và tìm thấy những tư tưởng triết lý cao đẹp từ bộ môn nghệ thuật của tư duy này. Với mong muốn và khát khao phát triển cộng đồng cờ vây tại Việt Nam ngày một lớn mạnh, trang web này là nơi chúng tôi cung cấp những kiến thức cơ bản và tạo động lực cho các bạn.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng từ các bạn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

--- Hội Quán Cờ Vây Hà Nội ---


Doanh Nghiệp Tài Trợ

Contact Us

Website: hanoigoclub.com


Page: facebook.com/hanoigoclub


Group: facebook.com/groups/hanoigoclub


Youtube: Hc C Vây - Hanoi Go Club


Hotline: 098.37.86.888


Email: hanoigoclub@outlook.com

Đăng Ký Theo Dõi